Muutos 13.2.2018 solmittuun työ- ja virkaehtosopimukseen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta (koskee KVTES:sta, TS:sta sekä TTES:sta)

30.4.2020

Tasa-arvovaltuutettu katsoi maaliskuussa 2020 antamassaan lausunnossa (TAS/408/2018), että 13.2.2018 solmitussa työ- ja virkaehtosopimuksessa sovitun kertaerän maksamisperusteet syrjivät äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevia. Tämän vuoksi sopimusehtoa on nyt jälkikäteen muutettu. Kertaerä maksetaan, mikäli työntekijä on ollut äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla osan tai koko ajanjakson 3.9 - 18.11.2018. Kertaerän suuruus määräytyy marraskuun 2018 palkan perusteella kuten muillakin palkansaajilla. Myös muiden 13.2.2018 sovittujen kertaerän saamisen kriteerien on täytyttävä. Sopimusehdon muutoksen yhteydessä sovittiin myös, ettei viivästyskorkoa tai muuta vastaavaa makseta. Kertaerä maksetaan ensimmäisenä mahdollisena palkanmaksupäivänä.

Jos jäsen on perhevapaan takia jäänyt ilman tammikuussa 2019 maksettua kertaerää ja täyttää muutoin sen saamisen ehdot, tulee hänen olla yhteydessä työnantajaansa ja tarvittaessa luottamusmieheen asian korjaamiseksi. Moni jäsen ei kuitenkaan ole tietoinen oikeudestaan saada kertaerä takautuvasti. Siksi yhdistysten olisikin hyvä tiedottaa jäsenilleen asiasta. JHL on uutisoinut asiasta nettisivuillaan.

 Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantaja ovat sopineet, että tammikuussa 2019 maksettu paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan takautuvasti myös niille, jotka ovat olleet perhevapaalla. Sopimuskirjauksen muuttaminen perustuu tasa-arvovaltuutetun antamaan lausuntoon.

Kunta-alan pääsopijajärjestöt JAU, KoHo ja Juko sekä Kuntatyönantajat KT ovat sopineet, että tammikuussa 2019 maksettu, paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan myös niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat olleet äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla 3.9-18.11.2018. Nykyisessä virka- ja työehtosopimuksessa kertaerän saamisen ehto oli, että kertaerän saadakseen henkilön tuli olla palvelussuhteen voimassaolon lisäksi vähintään yksi palkallinen päivä ajanjaksolla 3.9.− 18.11.2018. Perhevapailla tuona aikana ollut henkilö jäi siis ilman kertaerää. Sopimusehto on nyt muutettu, ja myös perhevapaalla olleet ovat takautuvasti oikeutettuja kertaerään. Kertaerän suuruus lasketaan marraskuussa 2018 maksetusta varsinaisesta palkasta.

Sopimusehdon muutoksen taustalla on tasa-arvovaltuutetun nyt maaliskuussa antama lausunto, jonka mukaan sopimusehto oli syrjivä.